Mở trình đơn chính

Tôi tên là Lê Ngọc Minh, hiện làm nghiên cứu sinh ngành khoa học máy tính tại Amsterdam, Hà Lan.

Tôi thường quan tâm đến khoa học máy tính, khoa học nhận thức, ngôn ngữ và một số chủ đề liên quan. Tôi thỉnh thoảng dịch bài mới hoặc chỉnh sửa những bài tôi quan tâm.

Quan điểm của tôi là mỗi người tập trung làm công việc mà họ có thể làm tốt vì thế tôi không chú ý nhiều đến việc trình bày bài viết. Nếu có thể xin bạn dành thời gian giúp tôi trình bày chúng!

TODOSửa đổi