Cam kết danh tính: 92bd2db470dad2c876596c090177cb3878bab1a9378a4a4355060c42c36bc2646e4665e175622650c5b2e5e1f7f0915aadb88db2bfedb4744624a479e42bdf50 là một cam kết danh tính thực (SHA-512) của người dùng này.