Tác phẩm dịch thuật

sửa

Tình ảo, Từ Triệu Thọ, 03/2008 Tu La Đạo, Bộ Phi Yên, 04/2008 Côn Luân tiền truyện, Phượng Ca, 07/2009 Tru Tiên, Tiêu Đỉnh, 2010 Bóng em xa hơn chân trời, Michelle Celmer, 09/2010 Men rượu men tình, Charlene Sands, 02/2011 Như điều em muốn, Kate Carlisle, 02/2011 Bộ bộ kinh tâm, Đồng Hoa, 02/2012 Bí mật bị thời gian vùi lấp, Đồng Hoa, 12/2012