• Tên hiệu: Nguyễn Kim Vỹ
  • Số thứ tự thành viên: 23460
  • Thời điểm đăng ký: 15:30, ngày 24 tháng 12 năm 2006
  • Yêu thích: Toán Tin.