Nguyễn M. Đức BlueFlat tick icon2.svg
Wikimedians of Vietnam User Group.svg
SinhNguyễn Minh Đức sinh ngày 09 tháng 08 năm ?
Quốc tịch Việt Nam
Tổ chức
Biệt danhProf. Nguyễn Đức
Chứng thực Thành viên Wikipedia Tiếng Việt.  Đã xác minh