ConggiaoRoma2.pngThành viên này là một
tín hữu Công giáo