Thành viên:Nhiêu Lộc/Music instrument/Tiêu bản Kèn Dăm đơn