Thành viên:Plantaest/Snippet/Việc thường nhật

  1. Trả lời tin nhắn ở Thảo luận Thành viên:P.T.Đ
  2. Xử lý việc ở Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên
  3. Kiểm tra các bộ lọc:
  4. Thể loại:Chờ xóa
  5. Khóa trang
  6. Patrol