Mỗi ngày một danh ngôn


Chú thích sửa

  1. ^ T. Harv Eker, Bí mật tư duy triệu phú (Secrets of the Milionaire Mind), Nhà xuất bản Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011, trang 113