Meta-Wiki En-Wiki Ru-Wiki Vi-Wiki | Trang chính Gửi thư Tin nhắn Ghi chú Công cụ Tủ quà Biểu mẫu Trang con  


Dự án tham gia Sửa đổi


Hình ảnh do tôi tạo ra Sửa đổi

Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả
04:46, ngày 15 tháng 5 năm 2020 ZaloPay Screenshot.png (tập tin)   51 kB Thay đổi vị trí ảnh
04:36, ngày 15 tháng 5 năm 2020 ZaloPay Logo.png (tập tin)   5 kB {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=ZaloPay |Mô tả=Đây là biểu trưng do Công ty Cổ phần Zion sở hữu để đại diện cho ZaloPay. |Nguồn=https://zalopay.vn/ |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp= |Mục đích= |Thay thế= |Thông tin khác= }}
02:12, ngày 27 tháng 2 năm 2020 VN CDC logo.png (tập tin)   44 kB {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=Cục Y tế Dự phòng (Việt Nam) |Nguồn=http://vncdc.gov.vn/ |Dùng cho=Tổ chức Cục Y tế Dự phòng Việt Nam <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Cục Y tế Dự phòng Việt Nam |Sở hữu=Cục Y tế Dự phòng Việt Nam |Trang web=http://vncdc.gov.vn/ |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Biểu trưng Cục Y tế Dự phòng Việt Nam |Phần sử dụng=toàn bộ |Phân giải thấp=200x200 |Mục đích=Sử dụng hợp lý tại bài viết về Cục Y tế Dự phòng Việt Nam |Thay thế= |Thông ti…
10:52, ngày 10 tháng 2 năm 2020 UniPass Logo.png (tập tin)   5 kB {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=UniPass |Nguồn=https://unipass.vn/ |Dùng cho=Sản phẩm <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=UniPass |Sở hữu=CÔNG TY CỔ PHẦN ZION |Trang web=https://unipass.vn/ |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Logo UniPass |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp= |Mục đích= |Thay thế= |Thông tin khác= }}


Đóng góp Sửa đổi

sắp xếp theo thứ tự mới nhất