Yêu đất nước 4 ngàn năm lịch sử, từ Văn Lang, Đại Cồ Việt tới Việt Nam tươi đẹp ngày nay.

Biết Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chủ tịch, ...

Nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quí.

Vì lí tưởng "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".