Thành viên:TUIBAJAVE/Tích lũy mọi thời kỳ

TỔNG CỘNG sửa

Từ ngày 21/09/2018 cho đến nay {cập nhật vào 5 tháng 12 năm 2023}. Trang này là trang tổng hợp Tích lũyTích lũy 2.

HỆ THỐNG
Stt Nhóm Số bài viết mới Số bài viết mở rộng TỔNG
6
314

109

423
Bài viết theo mục tiêu
Stt Bài viết Icon Số bài
1 Bài viết chọn lọc
  1
2 Bài viết tốt   18
3 Danh sách chọn lọc   5
4 Tin tức   30
5 Tin tức mở rộng   29
6 Bạn có biết?   173
7 Bạn có biết dự trữ   16
8 Ngày này năm xưa   14
9 Bài hình ảnh chọn lọc   37
10 Các bài khác   +
Chú thích: [1]
Nội dung khác
Stt Tiêu đề Icon Số lượng
1 Hình ảnh
  326
2 Hình Icon   43
3 Chủ điểm chọn lọc   1
4 Chủ điểm tốt   1
5 Chủ đề chọn lọc   1
6 Chủ điểm mới   1
7 Userbox   44
Tổng sửa đổi
Stt Nhóm Sửa đổi

TỔNG
~ 46.000
  1. ^ Không tính bài trùng. Phần 'Các bài khác' có thể nhiều hơn.