Bức tranh của một môn đệ xuất sắc gửi tặng cho thầy

Có kẻ hỏi thầy rằng "Thế nào là đạo ăn trong thiên hạ?", thầy cắn một miếng táo và đáp rằng "Cần lao vi tiên thủ, năng cán dĩ đắc thực, vô vi thực c*t, thực đầu b*, nói thế cho dễ", ấy vậy mà nhiều kẻ sĩ trong thiên hạ lại cho rằng đó là triết lý và rao truyền đi khắp thiên hạ lấy làm răn.

Ngọ tiền ngày 23 tháng 8 năm 2021, thầy được một người Nữ Chân tại Đại Việt Quy Đình phong tặng Mãn hiệu "Huấn Hoa Tử".