Thành viên:Thắng L.Đ.Q./La Mã cổ đại

La Mã cổ đạiSửa đổi

Chú dịch Hán-Việt các chức quan La Mã cổ đạiSửa đổi

 • Princeps civitatis=第一公民 Đệ nhất công dân (Công dân đứng đầu=Hoàng đế La Mã)
 • Pontifex maximus=最高祭司 Tối cao tế ti (Tế ti đứng đầu/Tế tư tối cao)
hoặc 執政官代行 Chấp chính quan đại hành/前執政官 Tiền chấp chính quan
hoặc 執政官代行 Pháp vụ quan đại hành/前執政官 Tiền pháp vụ quan
 • Aedilis=市政官 Thị chính quan (Quan thị chính)
  • Aedilis plebis=平民市政官 Bình dân thị chính quan
  • Aedilis curulis=資格座椅市政官 Tư cách tọa y thị chính quan (Quan thị chính ghế ngà)
 • Quaestor=財務官 Tài vụ quan (Quan tài vụ)
  • Proquaestor=財務官代行 Tài vụ quan đại hành/前財務官 Tiền tài vụ quan
 • Tribunus militum=軍事保民官 Quân sự bảo dân quan (Quan bảo dân quân đội)

Nhật ký sửa đổiSửa đổi