• {{dnb}}
  • {{Chất lượng kém|ngày=dd |tháng=MM |năm=yyyy |lý do=Lý do}}

  • {{thống kê truy cập 365}}
    • {{red|chữ này sẽ hiện lên màu đỏ}} chữ này sẽ hiện lên màu đỏ
    • {{chú thích web | url= | ngày= | author= | publisher= | url lưu trữ= | ngày lưu trữ=}}
    • {{kor | rr= | k= | hanja= | hanviet=}}