Thành viên này là nam giới.
Thành viên này là 1 tín đồ của đạo Cao Đài.
giữagThành viên này là một người yêu thích Lịch sử.Những bài viết đã tạo Sửa đổi

Tổng cộng đã thực hiện 646 sửa đổi và tạo 79 bài viết ([1], thống kê ngày 29 tháng 8 năm 2017)

2016 Sửa đổi

2017 Sửa đổi