Every end is a new beginning.

Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu **** nhá, ăn ***. Thế cho nó dễ!

Cực thịnh rồi suy tàn một cách nhanh chóng.