| hình = | ghi chú hình = | vị trí lấy tọa độ = | vĩ độ = 11 | vĩ phút = 59 | vĩ giây = 08 | kinh độ = 106 | kinh phút = 49 | kinh giây