Bạn đã bị cấm tạm thời không được sửa đổi trong thời gian {{{1}}} vì {{{2}}}. Nếu bạn muốn thực hiện những đóng góp hữu ích, bạn có thể thực hiện sau khi hết hạn cấm. Nếu bạn cảm thấy lần cấm này không công bằng, bạn có thể bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do của bạn}} vào phía dưới. ~~~~