Đây là lần cảnh báo cuối. Bạn sẽ bị cấm sửa đổi nếu vẫn tiếp tục phá hoại bài viết, như bạn đã làm trong [{{{2}}} sửa đổi này] tại trang [[:{{{1}}}]]. ~~~~