Đây là lời cảnh báo duy nhất mà bạn sẽ nhận được. Bạn sẽ bị cấm không được phép sửa đổi nếu bạn còn thêm các thông tin tiểu sử mang tính tiêu cực hoặc gây tranh cãi mà không chú thích nguồn gốc, như bạn đã làm với [{{{2}}} sửa đổi này] tại trang [[:{{{1}}}]]. ~~~~