Thái miếu (Bắc Kinh)

(Đổi hướng từ Thái Miếu (Bắc Kinh))

Thái Miếu hay Đền thờ Tiên đế (太庙 Taimiao - Thái Miếu, còn gọi là 明堂 Mingtang - Minh Đường) là một di tích lịch sử có niên đại từ nhà Minhnhà ThanhBắc Kinh. Nó nằm phía đông của tháp Thiên An Môn. Hoàng đế các triều cúng tế tổ tiên trong đền thờ. Hệ thống đền bao gồm gian phía trước, gian giữa, gian sau hội trường và các gian trong của cả hai bên. Từ năm 1924, Thái Miếu trở thành Công viên Hòa Bình. Kể từ năm 1950 trở thành Cung văn hóa cho người lao động.

Thái Miếu Tai miao
Thái Miếu Bắc Kinh

Kể từ năm 1988, miếu được liệt kê trong danh sách các di tích của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa