Thành viên:Lê Anh Minh/Nháp3

(đổi hướng từ Thái Nhất giáo)

Thái Nhất Đạo là tên một giáo phái của Đạo giáo. Đầu đời nhà Kim, đạo sĩ Tiêu Bão Trân xưng là được thần tiên truyền cho Thái Nhất Tam Nguyên Pháp Lục, cho nên sáng lập giáo phái là Thái Nhất Đạo hoặc Thái Nhất Giáo, chuyên về phù lục.

Tham khảoSửa đổi