Thái phó là một chức quan thời phong kiến ở Trung Quốc và Việt Nam. Chức quan này có trách nhiệm nuôi nấng vua. Thái phó là thứ nhì trong hàng Tam công (gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo) thời phong kiến.[1] Thái phó có sự phân chia khác, không thuộc Tam công ở một số thời phong kiến như Đường, Tống, Liêu, Kim.[2]

Thái phó trong lịch sử Việt Nam sửa

Thời Tiền Lý sửa

Thời Lý sửa

Thời Trần sửa

Thời Lê sửa

Thời Mạc sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Kế Bửu. Từ điển từ ngữ tầm nguyên: cổ văn học từ ngữ và điển tích. Nhà xuất bản Trẻ 2000. Trang 559.
  2. ^ Đỗ Văn Ninh, Tạ Ngọc Liên, Thâu Chương. Almanach lịch sử-văn hóa truyền thống Việt Nam. Nhà xuất bản Thanh niên, 2008. Trang 367.