Thú y là phân ngành y học về phòng chống, chẩn đoán, chữa trị bệnh tật, rối loạn, thương tật của các động vật không phải người. Phạm vi của thú y rất rộng, bao gồm tất cả các loài động vật, cả đã thuần chủng hoặc hoang dã, với một phạm vi rộng các tình trạng có thể ảnh hưởng đến các loài khác nhau.

Đọc thêm sửa

  • Aspinall, Victoria; Cappello, Melanie; Bowden, Sally (2009), Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology Textbook, Jeffery, Andrea (forward), Elsevier Health Sciences, ISBN 978-0-7020-2938-7, truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2011[liên kết hỏng]
  • Boden, Edward; West, Geoffrey Philip (1998), Black's veterinary dictionary, Rowman & Littlefield, ISBN 978-0-389-21017-7, truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2011
  • Done, Stanley H. (1996), Color atlas of veterinary anatomy: The dog & cat, Elsevier Health Sciences, ISBN 978-0-7234-2441-3, truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2011[liên kết hỏng]
  • Dyce, Keith M.; Sack, Wolfgang O.; Wensing, Cornelis Johannes Gerardus (2010), Textbook of veterinary anatomy, Saunders, ISBN 978-1-4160-6607-1, truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2011
  • Fenner, William R. (2000), Quick reference to veterinary medicine, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-397-51608-7, truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2011
  • Lawhead, James B.; Baker, MeeCee (2009), Introduction to veterinary science, Cengage Learning, ISBN 978-1-4283-1225-8, truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2011
  • Pfeiffer, Dirk (2009), Veterinary Epidemiology: An Introduction, John Wiley and Sons, ISBN 978-1-4051-7694-1, truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2011
  • Radostits, O. M.; Gay, C. C.; Blood, D. C.; Arundel, J. H.; Hinchcliff, Kenneth W (2000), Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses (ấn bản 9), Elsevier Health Sciences, tr. 1877, ISBN 0-7020-2604-2