Thương Châu (沧州市) là một địa cấp thịtỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thương Châu có dân số (2004) 6,8 triệu người với mật độ 507 người/km², dân số đô thị là 488.600. Diện tích là 13.419 km², trong đó diện tích thành thị là 227 km².

Các đơn vị hành chính sửa

Địa cấp thị Thương Châu được chia thành các đơn vị cấp huyện sau:

Tham khảo sửa