Thương Ngô Vương

(đổi hướng từ Thương Ngô vương)

Thương Ngô Vương (蒼梧王) có thể chỉ: