Thược dược

trang định hướng Wikimedia

Thược dược trong tiếng Việt chủ yếu dùng để chỉ thực vật, có thể là:

  • Một số loài thuộc chi Paeonia (chi Mẫu đơn)
  • Các loài thuộc chi Dahlia (chi Cúc Thược dược)