Thư gửi ông Titô

Titô (Titus) là một sách trong Thánh Kinh Tân Ước. Sách ghi lại bức thư do Sứ đồ Phao-lô gởi cho Titus, một nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Cơ-rết (Crete).

Khái QuátSửa đổi

Cùng với I Ti-mô-thê và II Ti-mô-thê, sách Titus được các nhà nghiên cứu phân loại vào nhóm các Thư Tín Mục Vụ. Ba sách này ghi lại những lời hướng dẫn về cách tổ chức, điều hành và giải quyết một số vấn đề trong Hội Thánh mà một người lãnh đạo Hội Thánh cần biết.

Tác GiảSửa đổi

Tác giả thư Titus là Sứ đồ Phao-lô. Tên tác giả được ghi nhận trong lời chào trong phần mở đầu của bức thư (Titus 1:1).

Bố CụcSửa đổi

I. Lời chào thăm (1:1-4)
II. Vấn đề bổ nhiệm trưởng lão (1:5-9)
  1. Lý do Titus ở lại Cơ-rết (1:5)
  2. Tiêu chuẩn của các trưởng lão (1:6-9)
III. Vấn đề giáo sư giả (1:10-16)
IV. Những thành phần khác nhau trong hội thánh (2:1-15)
  1. Huấn thị cho những thành phần khác nhau (2:1-10)
  2. Yếu tố căn bản trong sinh hoạt của Cơ Đốc nhân (2:11-14)
  3. Trách nhiệm của Titus (2:15)
V. Vấn đề tổng quát (3:1-8)
  1. Trách nhiệm công dân (3:1-2)
  2. Động lực của nếp sống tin kính (3:3-8)
VI. Lời khuyên về sự tranh cãi (3:9-11)
VII. Kết luận (3:12-15)

Các Bản Dịch Việt NgữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Kinh Thánh Tin Lành (1926), United Bible Society
  • Herry, M. "Zondevan NIV Matthew Herry Commentary" (1992), Zondevan Publishing House
  • Halley, Henry H., "Thánh Kinh Lược Khảo" (1971), Nhà Xuất Bản tin Lành, Sài Gòn