Thư thứ hai gửi ông Timôthê

Thư Tín II Ti-mô-thê là một sách trong Thánh Kinh Tân Ước. Sách ghi lại bức thư do Sứ đồ Phao-lô gởi cho Ti-mô-thê, một mục sư trẻ đang quản nhiệm Hội Thánh tại thành phố Ê-phê-sô, thuộc Hy Lạp trong thế kỷ thứ nhất, và thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tên của sách thường được gọi ngắn gọn là II Ti-mô-thê.

Khái QuátSửa đổi

Chủ đề chính trong sách II Ti-mô-thê là sự kiên trì. Sách II Ti-mô-thê cùng với sách I Ti-mô-thê và sách Tít được các nhà nghiên cứu phân loại là các Thư Tín Mục Vụ. Ba sách này ghi lại những lời hướng dẫn về cách tổ chức và điều hành Hội Thánh mà một người lãnh đạo Hội Thánh cần biết.

Tác GiảSửa đổi

Tác giả thư II Ti-mô-thê là Sứ đồ Phao-lô. Tác quyền được ghi nhận trong lời chào trong phần mở đầu của bức thư (I Ti-mô-thê 1:1).

Bố CụcSửa đổi

I. Lời Chào Thăm (1:1-4)
II. Tấm lòng của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê (1:5-14)
III. Hoàn cảnh của Phao-lô (1:15-18)
IV. Những lời khuyên (2:1-26)
  1. Kiên trì nhẫn nhục hầu việc Chúa (2:1-13)
  2. Cảnh cáo về những tranh luận (2:14-26)
V. Vấn đề đạo đức (3:1-17)
  1. Sự băng hoại đạo đức (3:1-9)
  2. Biện pháp để đối phó (3:10-17)
VI. Những lời căn dặn(4:1-8)
  1. Kiên trì truyền giảng Lời Chúa (4:1-5)
  2. Viễn ảnh đắc thắng vinh quang của Phao-lô (4:6-8)
VII. Những lời chào thăm và dặn dò (4:9-22)

Các Bản Dịch Việt NgữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Kinh Thánh Tin Lành (1926), United Bible Society
  • Herry, M. "Zondevan NIV Matthew Herry Commentary" (1992), Zondevan Publishing House
  • Halley, Henry H., "Thánh Kinh Lược Khảo" (1971), Nhà Xuất Bản Tin Lành, Sài Gòn