Thảo luận:Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Hà

There are no discussions on this page.

Yêu cầu bạn IP 103.7.37.9 trình bày lý do lùi lại thẻ đề nghị xóa Møñgζng√∑ß∃ 06:39, ngày 20 tháng 5 năm 2019 (UTC)

Bạn này đặt biển tôi không tán thành do bài viết cần đặt biển độ nổi bật để xét chứ xóa nhanh bài của thành viên tạo mất công sức là không phù hợp. 103.7.37.42 (thảo luận) 06:47, ngày 20 tháng 5 năm 2019 (UTC).
Quay lại trang “Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Hà”.