Thảo luận:Dilma Rousseff

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

UntitledSửa đổi

Ai đó xem hộ xem các chữ ở đây đoạn nào khẳng định File:Signature of Dilma Rousseff.svg là chữ ký của bà Dilma Rousseff? 117.5.14.136 (thảo luận) 02:05, ngày 3 tháng 11 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Dilma Rousseff”.