Tôi nghĩ baì này nên đặt tên là Giỗ theo phong tục người Việt và có một bài khác giới thiệu tổng quát như bên en.--Goodluck 07:35, ngày 18 tháng 12 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Giỗ”.