Thảo luận:Hệ bát phân

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Chuyển đổiSửa đổi

Số 1024 thập phân tương đương với 2000 bát phân,

Cách tính:

  • 1024/512 = 2 dư 0 (vị trí thứ 4 từ phải qua trái)
  • 0/64 = 0 dư 0 (vị trí thứ 3)
  • 0/8 = 0 dư 0 (vị trí thứ 2)
  • 0/1 = 0 (vị trí đầu)

ThanhNienThoiDaiNguyenTanDung2 (thảo luận) 07:12, ngày 10 tháng 10 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Hệ bát phân”.