Thảo luận:Hoại thư

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Nhầm lẫn khái niệm?Sửa đổi

Hoại tử tiếng Anh là "necrosis", còn "gangrene" là hoại thư.Cyborg002 (thảo luận) 03:43, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)

Đúng là nhầm lẫn, chờ ý kiến thành viên khác.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 03:57, ngày 5 tháng 7 năm 2015 (UTC)
Tôi cũng đồng ý với Cyborg002, tôi xin dẫn nguồn tại đây. 𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍 07:05, ngày 20 tháng 7 năm 2018 (UTC)
Quay lại trang “Hoại thư”.