Thảo luận:Lực lượng vũ trang

Chưa có thảo luận tại trang này.

Lực lượng vũ trang hình như không nhất thiết phải là của một nhà nước có chủ quyền để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh, giữ gìn trật tự... Một nhóm vũ trang (có thể có quy mô lớn) cũng có thể gọi là một lực lượng vũ trang mà. Treluong (thảo luận) 09:52, ngày 13 tháng 1 năm 2013 (UTC)[]

Quay lại trang “Lực lượng vũ trang”.