Thảo luận:Nguyễn Hữu Thị Nhàn

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

The empress's posthumous name is lack of a character.逐风天地 (thảo luận) 17:38, ngày 18 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Quay lại trang “Nguyễn Hữu Thị Nhàn”.