Thảo luận:Nguyễn Vũ Đế

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Kinh nghiệm - bán không ai mua, mua không ai bán
Thêm đề tài

Nguyễn Huệ họ Nguyễn tên Huệ, nhưng là vua triều Tây Sơn, nên gọi theo thụy hiệu/miếu hiệu là Tây Sơn Thái Tổ, hay Tây Sơn Vũ hoàng đế, chứ không phải Nguyễn Vũ Đế.--Trungda (thảo luận) 07:58, ngày 22 tháng 12 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trong văn hóa Việt Nam không sử dụng nơi phát tích để gọi tên triều đại mà lấy luôn họ nhà vua để gọi tên triều đại đó, trường hợp nhà Tây Sơn vì họ Nguyễn các nhà sử học sở dĩ gọi kèm theo chữ Tây Sơn nhằm phân biệt với nhà Nguyễn của Nguyễn Ánh, trước đây vẫn gọi là nhà Nguyễn Tây Sơn, dần dà người ta bỏ chữ Nguyễn đi mà gọi tắt là nhà Tây Sơn. Cách gọi nhà Nguyễn Tây Sơn lần đầu tiên chép trong Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, còn nhà Tây Sơn đều do các sử gia hiện đại mục đích là để phân biệt với nhà Nguyễn sau này, giả như Nguyễn Huệ không phải họ Nguyễn mà là họ Hồ thì chắc chắn 100% sẽ là nhà Hậu Hồ, hoặc họ Vũ họ Văn sẽ là nhà Văn nhà Vũ chớ không bao giờ có nhà Tây Sơn Kinh nghiệm - bán không ai mua, mua không ai bán (thảo luận) 03:11, ngày 23 tháng 12 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Nguyễn Vũ Đế”.