Thảo luận:Phương pháp giáo dục

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Hình như bài này viết theo quan điểm Marxist thì phải? Nguyễn Hữu Dng 00:43, ngày 11 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Theo những gì tôi biết thì ba thuật ngữ (khái niệm) sau là khác nhau: Phương pháp giáo dục (PPGDuc), phương pháp dạy học (PPDH), phương pháp giảng dạy (PPGDay). Nói chính xác hơn chúng có quan hệ:
PPGDuc PPDH PPGDay

--☺ Nguyễn Thế Phúc 06:24, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Xin cho biết tài liệu nào xác nhận điều đó, và quan hệ cụ thể giữa ba khái niệm đó là như thế nào? Nguyễn Thanh Quang 06:27, 15 tháng 8 2006 (UTC)
Nhất trí, tôi sẽ tìm lại và bổ sung sau (có thể là liên kết ngoài).--☺ Nguyễn Thế Phúc 06:42, 15 tháng 8 2006 (UTC)
Quay lại trang “Phương pháp giáo dục”.