Thảo luận:Sách:Kylie Minogue

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Kylie Minogue
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Kylie Minogue, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Kylie Minogue. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

BotSửa đổi

Alphama nên cho loại trừ không gian Sách (tiền tố Sách) ra khỏi các tác vụ tự động của bot, do những sửa đổi ở đây ảnh hưởng đến trình bày của quyển sách PDF chứ không phải trình bày bài viết. --minhhuy (thảo luận) 17:23, ngày 15 tháng 5 năm 2015 (UTC)[]

Quay lại trang “Sách:Kylie Minogue”.