Thảo luận:Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tổng Giám đốc là Vũ Tuấn Hùng, không phải Vũ Mạnh Hùng

Quay lại trang “Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”.