Thảo luận:Tống Cung Đế

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

  1. Trong các tài liệu về lịch sử nhà Tống, ông thường được gọi là Tống Cung Đế hay là Doanh quốc công; không biết miếu hiệu Cung Tông lấy từ đâu ra, ai đã truy tôn và có được công nhận ko? Tôi tạm đổi lại thành Cung Đế theo phiên bản en và zh, nếu thành viên nào dẫn được nguồn ghi miếu hiệu Cung Tông thì cứ đổi lại.--TT 1234 (thảo luận) 02:00, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Quay lại trang “Tống Cung Đế”.