Thảo luận:Thành tế bào

Chưa có thảo luận tại trang này.

Bài này cần 1-2 câu định nghĩa vách tế bào là cái gì, trước khi đi vào mô tả cấu tạo.Tmct (thảo luận) 21:36, ngày 23 tháng 3 năm 2008 (UTC)[]

Quay lại trang “Thành tế bào”.