Thảo luận:Trận Bắc Lệ

Thêm thảo luận

Quân số quân PhápSửa đổi

Quân số quân Pháp hơn 10.000 thấy có vẻ khá lớn, xin cho biết nguồn nào ghi con số này. Dung005 (thảo luận) 00:37, ngày 29 tháng 5 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Quay lại trang “Trận Bắc Lệ”.