Thảo luận Bản mẫu:Chú thích trong bài

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Sử dụng bản mẫu nàySửa đổi

Bản mẫu này mang cảnh báo "những nội dung không có nguồn có thể bị đặt vấn đề và xóa bỏ" và mời gọi mọi người tham gia bổ sung chú thích cải thiện bài. Tuy nhiên, nếu trong bài viết đã có các chú thích, các nguồn đáng tin cậy, thì tôi cho rằng không thể tùy tiện đặt bản mẫu "chú thích trong bài" ở đầu bài viết khi chưa thảo luận, hay chí ít cũng phải chỉ ra bên dưới bài có những chỗ nào cần chú thích.Việt Hà (thảo luận) 08:12, ngày 27 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Quay lại trang “Chú thích trong bài”.