Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai giao thông

Chưa có thảo luận tại trang này.

Cái tiêu bản này gắn vào bài Lịch sử tàu ngầm trông buồn cười quá. Có chăng nên đổi thành sơ khai giao thông, chứ thêm chữ công cộng vào làm ý nghĩa của nó không được bao quát trong lĩnh vực giao thông.--Soekarno-Hatta/Jakarta (thảo luận) 11:13, ngày 30 tháng 11 năm 2009 (UTC)[]

Quay lại trang “Sơ khai giao thông”.