Thảo luận Bản mẫu:Sửa

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Cái tiêu bản này dường như bị hỏng? Lưu Ly 03:47, ngày 13 tháng 4 năm 2007 (UTC)

Thêm tham số 2 trong {{sửa}}Sửa đổi

Có thể thêm phần tham số 2 tùy ý để có thể hiển thị chử khác thay vì chữ sửa không?-- (thảo luận) 07:33, ngày 30 tháng 6 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang “Sửa”.