Thảo luận Mô đun:Coordinates/testcases

There are no discussions on this page.

121 tests failed.

test_coord
Văn bản Mong đợi Thực tế
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20.4|N|-20.4|E|name=Test case SW-1b: -20.4d N -20.4d E (-20.4, -20.4)}} -20.4°B -20.4°Đ / 20,4°N 20,4°T / -20.4; -20.4 (Test case SW-1b: -20.4d N -20.4d E (-20.4, -20.4)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-20.4°B -20.4°Đ / 20.4°N 20.4°T / -20.4; -20.4 (Test case SW-1b: -20.4d N -20.4d E (-20.4, -20.4)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20|20|N|-20|20|E|name=Test case SW-2b: -20d 20m N -20d 20m E (-20.3333, -20.3333)}} -20°20′B -20°20′Đ / 19,667°N 19,667°T / -19.667; -19.667 (Test case SW-2b: -20d 20m N -20d 20m E (-20.3333, -20.3333)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-20°20′B -20°20′Đ / 19.667°N 19.667°T / -19.667; -19.667 (Test case SW-2b: -20d 20m N -20d 20m E (-20.3333, -20.3333)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20||N|-20||E|name=Test case SW-2c: -20d N -20d E (-20, -20)}} -20°B -20°Đ / 20°N 20°T / -20; -20 (Test case SW-2c: -20d N -20d E (-20, -20)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-20°B -20°Đ / 20°N 20°T / -20; -20 (Test case SW-2c: -20d N -20d E (-20, -20)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20|20|20|N|-20|20|20|E|name=Test case SW-3b: -20d 20m 20s N -20d 20m 20s E (-20.33889, -20.33889)}} -20°20′20″B -20°20′20″Đ / 19,66111°N 19,66111°T / -19.66111; -19.66111 (Test case SW-3b: -20d 20m 20s N -20d 20m 20s E (-20.33889, -20.33889)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-20°20′20″B -20°20′20″Đ / 19.66111°N 19.66111°T / -19.66111; -19.66111 (Test case SW-3b: -20d 20m 20s N -20d 20m 20s E (-20.33889, -20.33889)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20||20|N|-20||20|E|name=Test case SW-3c: -20d 20s N -20d 20s E}} -20°20″B -20°20″Đ / 19,99444°N 19,99444°T / -19.99444; -19.99444 (Test case SW-3c: -20d 20s N -20d 20s E) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-20°20″B -20°20″Đ / 19.99444°N 19.99444°T / -19.99444; -19.99444 (Test case SW-3c: -20d 20s N -20d 20s E) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20|20||N|-20|20||E|name=Test case SW-3d: -20d 20m N -20d 20m E}} -20°20′B -20°20′Đ / 19,667°N 19,667°T / -19.667; -19.667 (Test case SW-3d: -20d 20m N -20d 20m E) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-20°20′B -20°20′Đ / 19.667°N 19.667°T / -19.667; -19.667 (Test case SW-3d: -20d 20m N -20d 20m E) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20|||N|-20|||E|name=Test case SW-3e: -20d N -20d E (-20, -20)}} -20°B -20°Đ / 20°N 20°T / -20; -20 (Test case SW-3e: -20d N -20d E (-20, -20)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-20°B -20°Đ / 20°N 20°T / -20; -20 (Test case SW-3e: -20d N -20d E (-20, -20)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20.4|S|-20.4|W|name=Test case NE-1b: -20.4d S 20.4d W (20.4, 20.4) (rev.1)}} -20.4°N -20.4°T / 20,4°B 20,4°Đ / 20.4; 20.4 (Test case NE-1b: -20.4d S 20.4d W (20.4, 20.4) (rev.1)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-20.4°N -20.4°T / 20.4°B 20.4°Đ / 20.4; 20.4 (Test case NE-1b: -20.4d S 20.4d W (20.4, 20.4) (rev.1)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20|20|S|-20|20|W|name=Test case NE-2b: -20d 20m S -20d 20m W (20.3333, 20.3333)}} -20°20′N -20°20′T / 19,667°B 19,667°Đ / 19.667; 19.667 (Test case NE-2b: -20d 20m S -20d 20m W (20.3333, 20.3333)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-20°20′N -20°20′T / 19.667°B 19.667°Đ / 19.667; 19.667 (Test case NE-2b: -20d 20m S -20d 20m W (20.3333, 20.3333)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20|20|20|S|-20|20|20|W|name=Test case NE-3b: -20d 20m 20s S -20d 20m 20s W (20.33889, 20.33889)(rev.1)}} -20°20′20″N -20°20′20″T / 19,66111°B 19,66111°Đ / 19.66111; 19.66111 (Test case NE-3b: -20d 20m 20s S -20d 20m 20s W (20.33889, 20.33889)(rev.1)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-20°20′20″N -20°20′20″T / 19.66111°B 19.66111°Đ / 19.66111; 19.66111 (Test case NE-3b: -20d 20m 20s S -20d 20m 20s W (20.33889, 20.33889)(rev.1)) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|20.4|S|180.4|W|name=Test case W>180: 20.4d S 180.4d W (-20.4, -180.4)}} 20°24′N 180°24′T / 20,4°N 180,4°T / -20.4; -180.4 (Test case W>180: 20.4d S 180.4d W (-20.4, -180.4)){{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ 20°24′N 180°24′T / 20.4°N 180.4°T / -20.4; -180.4 (Test case W>180: 20.4d S 180.4d W (-20.4, -180.4)){{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|20.4|N|180.4|E|name=Test case E>180: 20.4d N 180.4d E ( 20.4, 180.4)}} 20°24′B 180°24′Đ / 20,4°B 180,4°Đ / 20.4; 180.4 (Test case E>180: 20.4d N 180.4d E ( 20.4, 180.4)){{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ 20°24′B 180°24′Đ / 20.4°B 180.4°Đ / 20.4; 180.4 (Test case E>180: 20.4d N 180.4d E ( 20.4, 180.4)){{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|90.1|1|name=Test case N>+90 dec}} 90°06′B 1°00′Đ / 90,1°B 1°Đ / 90.1; 1 (Test case N>+90 dec) Tọa độ: vĩ độ > 90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
90°06′B 1°00′Đ / 90.1°B 1°Đ / 90.1; 1 (Test case N>+90 dec) Tọa độ: vĩ độ > 90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-90.1|1|name=Test case N<-90 dec}} 90°06′N 1°00′Đ / 90,1°N 1°Đ / -90.1; 1 (Test case N<-90 dec) Tọa độ: vĩ độ < -90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
90°06′N 1°00′Đ / 90.1°N 1°Đ / -90.1; 1 (Test case N<-90 dec) Tọa độ: vĩ độ < -90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|360|name=Test case E>=+360 dec}} 1°B 360°Đ / 1°B 360°Đ / 1; 360 (Test case E>=+360 dec) Tọa độ: kinh độ >= 360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°B 360°Đ / 1°B 360°Đ / 1; 360 (Test case E>=+360 dec) Tọa độ: kinh độ >= 360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|-360|name=Test case E<=-360 dec}} 1°B 360°T / 1°B 360°T / 1; -360 (Test case E<=-360 dec) Tọa độ: kinh độ <= -360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°B 360°T / 1°B 360°T / 1; -360 (Test case E<=-360 dec) Tọa độ: kinh độ <= -360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|90.1|S|1|W|name=Test case S>+90 d}} 90.1°N 1°T / 90,1°N 1°T / -90.1; -1 (Test case S>+90 d) Tọa độ: vĩ độ > 90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
90.1°N 1°T / 90.1°N 1°T / -90.1; -1 (Test case S>+90 d) Tọa độ: vĩ độ > 90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|90.1|N|1|E|name=Test case N>+90 d}} 90.1°B 1°Đ / 90,1°B 1°Đ / 90.1; 1 (Test case N>+90 d) Tọa độ: vĩ độ > 90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
90.1°B 1°Đ / 90.1°B 1°Đ / 90.1; 1 (Test case N>+90 d) Tọa độ: vĩ độ > 90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-90.1|N|1|W|name=Test case N<-90 d}} -90.1°B 1°T / 90,1°N 1°T / -90.1; -1 (Test case N<-90 d) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < -90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-90.1°B 1°T / 90.1°N 1°T / -90.1; -1 (Test case N<-90 d) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < -90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|N|360|W|name=Test case W>=+360 d}} 1°B 360°T / 1°B 360°T / 1; -360 (Test case W>=+360 d) Tọa độ: kinh độ >= 360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°B 360°T / 1°B 360°T / 1; -360 (Test case W>=+360 d) Tọa độ: kinh độ >= 360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|N|-360|E|name=Test case E<=-360 d}} 1°B -360°Đ / 1°B 360°T / 1; -360 (Test case E<=-360 d) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ <= -360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°B -360°Đ / 1°B 360°T / 1; -360 (Test case E<=-360 d) Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ <= -360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|91|0|N|1|2|E|name=Test case dN>+90 dm}} 91°0′B 1°2′Đ / 91°B 1,033°Đ / 91.000; 1.033 (Test case dN>+90 dm) Tọa độ: vĩ độ > 90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
91°0′B 1°2′Đ / 91.000°B 1.033°Đ / 91.000; 1.033 (Test case dN>+90 dm) Tọa độ: vĩ độ > 90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-91|0|N|1|2|E|name=Test case dN<-90 dm}} -91°0′B 1°2′Đ / 91°N 1,033°Đ / -91.000; 1.033 (Test case dN<-90 dm) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < -90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-91°0′B 1°2′Đ / 91.000°N 1.033°Đ / -91.000; 1.033 (Test case dN<-90 dm) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < -90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|S|360|0|E|name=Test case dE>=+360 dm}} 1°2′N 360°0′Đ / 1,033°N 360°Đ / -1.033; 360.000 (Test case dE>=+360 dm) Tọa độ: kinh độ >= 360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′N 360°0′Đ / 1.033°N 360.000°Đ / -1.033; 360.000 (Test case dE>=+360 dm) Tọa độ: kinh độ >= 360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|S|-360|0|E|name=Test case dE<=-360 dm}} 1°2′N -360°0′Đ / 1,033°N 360°T / -1.033; -360.000 (Test case dE<=-360 dm) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ <= -360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′N -360°0′Đ / 1.033°N 360.000°T / -1.033; -360.000 (Test case dE<=-360 dm) Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ <= -360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|60|S|2|3|W|name=Test case mS>=60 dm}} 1°60′N 2°3′T / 2°N 2,05°T / -2.000; -2.050 (Test case mS>=60 dm) Tọa độ: vĩ phút >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°60′N 2°3′T / 2.000°N 2.050°T / -2.000; -2.050 (Test case mS>=60 dm) Tọa độ: vĩ phút >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|-1|S|2|3|W|name=Test case mS<0 dm}} 1°-1′N 2°3′T / 0,983°N 2,05°T / -0.983; -2.050 (Test case mS<0 dm) Tọa độ: vĩ phút < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°-1′N 2°3′T / 0.983°N 2.050°T / -0.983; -2.050 (Test case mS<0 dm) Tọa độ: vĩ phút < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|S|3|60|W|name=Test case mW>=60 dm}} 1°2′N 3°60′T / 1,033°N 4°T / -1.033; -4.000 (Test case mW>=60 dm) Tọa độ: kinh phút >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′N 3°60′T / 1.033°N 4.000°T / -1.033; -4.000 (Test case mW>=60 dm) Tọa độ: kinh phút >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|S|3|-1|W|name=Test case mW<0 dm}} 1°2′N 3°-1′T / 1,033°N 2,983°T / -1.033; -2.983 (Test case mW<0 dm) Tọa độ: kinh phút < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′N 3°-1′T / 1.033°N 2.983°T / -1.033; -2.983 (Test case mW<0 dm) Tọa độ: kinh phút < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|91|0|0|N|1|2|3|E|name=Test case dN>+90 dms}} 91°0′0″B 1°2′3″Đ / 91°B 1,03417°Đ / 91.00000; 1.03417 (Test case dN>+90 dms) Tọa độ: vĩ độ > 90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
91°0′0″B 1°2′3″Đ / 91.00000°B 1.03417°Đ / 91.00000; 1.03417 (Test case dN>+90 dms) Tọa độ: vĩ độ > 90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-91|0|0|N|1|2|3|E|name=Test case dN<-90 dms}} -91°0′0″B 1°2′3″Đ / 91°N 1,03417°Đ / -91.00000; 1.03417 (Test case dN<-90 dms) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < -90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
-91°0′0″B 1°2′3″Đ / 91.00000°N 1.03417°Đ / -91.00000; 1.03417 (Test case dN<-90 dms) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: vĩ độ < -90
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|3|S|360|0|0|E|name=Test case dE>=+360 dms}} 1°2′3″N 360°0′0″Đ / 1,03417°N 360°Đ / -1.03417; 360.00000 (Test case dE>=+360 dms) Tọa độ: kinh độ >= 360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′3″N 360°0′0″Đ / 1.03417°N 360.00000°Đ / -1.03417; 360.00000 (Test case dE>=+360 dms) Tọa độ: kinh độ >= 360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|3|S|-360|0|0|E|name=Test case dE<=-360 dms}} 1°2′3″N -360°0′0″Đ / 1,03417°N 360°T / -1.03417; -360.00000 (Test case dE<=-360 dms) Tọa độ: vĩ độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ <= -360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′3″N -360°0′0″Đ / 1.03417°N 360.00000°T / -1.03417; -360.00000 (Test case dE<=-360 dms) Tọa độ: kinh độ < 0 có chữ bán cầu
Tọa độ: kinh độ <= -360
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|60|0|S|2|3|4|W|name=Test case mS>=60 dms}} 1°60′0″N 2°3′4″T / 2°N 2,05111°T / -2.00000; -2.05111 (Test case mS>=60 dms) Tọa độ: vĩ phút >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°60′0″N 2°3′4″T / 2.00000°N 2.05111°T / -2.00000; -2.05111 (Test case mS>=60 dms) Tọa độ: vĩ phút >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|-1|2|S|3|4|5|W|name=Test case mS<0 dms}} 1°-1′2″N 3°4′5″T / 0,98389°N 3,06806°T / -0.98389; -3.06806 (Test case mS<0 dms) Tọa độ: vĩ phút < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°-1′2″N 3°4′5″T / 0.98389°N 3.06806°T / -0.98389; -3.06806 (Test case mS<0 dms) Tọa độ: vĩ phút < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|3|S|4|60|0|W|name=Test case mW>=60 dms}} 1°2′3″N 4°60′0″T / 1,03417°N 5°T / -1.03417; -5.00000 (Test case mW>=60 dms) Tọa độ: kinh phút >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′3″N 4°60′0″T / 1.03417°N 5.00000°T / -1.03417; -5.00000 (Test case mW>=60 dms) Tọa độ: kinh phút >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|3|S|4|-1|5|W|name=Test case mW<0 dms}} 1°2′3″N 4°-1′5″T / 1,03417°N 3,98472°T / -1.03417; -3.98472 (Test case mW<0 dms) Tọa độ: kinh phút < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′3″N 4°-1′5″T / 1.03417°N 3.98472°T / -1.03417; -3.98472 (Test case mW<0 dms) Tọa độ: kinh phút < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|60|S|3|4|5|W|name=Test case sS>=60 dms}} 1°2′60″N 3°4′5″T / 1,05°N 3,06806°T / -1.05000; -3.06806 (Test case sS>=60 dms) Tọa độ: vĩ giây >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′60″N 3°4′5″T / 1.05000°N 3.06806°T / -1.05000; -3.06806 (Test case sS>=60 dms) Tọa độ: vĩ giây >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|-1|S|3|4|5|W|name=Test case sS<0 dms}} 1°2′-1″N 3°4′5″T / 1,03306°N 3,06806°T / -1.03306; -3.06806 (Test case sS<0 dms) Tọa độ: vĩ giây < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′-1″N 3°4′5″T / 1.03306°N 3.06806°T / -1.03306; -3.06806 (Test case sS<0 dms) Tọa độ: vĩ giây < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|3|S|3|4|60|W|name=Test case sW>=60 dms}} 1°2′3″N 3°4′60″T / 1,03417°N 3,08333°T / -1.03417; -3.08333 (Test case sW>=60 dms) Tọa độ: kinh giây >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′3″N 3°4′60″T / 1.03417°N 3.08333°T / -1.03417; -3.08333 (Test case sW>=60 dms) Tọa độ: kinh giây >= 60
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|3|S|3|4|-1|W|name=Test case sW<0 dms}} 1°2′3″N 3°4′-1″T / 1,03417°N 3,06639°T / -1.03417; -3.06639 (Test case sW<0 dms) Tọa độ: kinh giây < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
1°2′3″N 3°4′-1″T / 1.03417°N 3.06639°T / -1.03417; -3.06639 (Test case sW<0 dms) Tọa độ: kinh giây < 0
{{#coordinates:}}: vĩ độ không hợp lệ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|}} Tọa độ: Thiếu vĩ độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
Tọa độ: Thiếu vĩ độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord||-2}} Tọa độ: Thiếu vĩ độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
Tọa độ: Thiếu vĩ độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|}} Tọa độ: Thiếu kinh độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
Tọa độ: Thiếu kinh độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|N||W}} Tọa độ: Thiếu kinh độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
Tọa độ: Thiếu kinh độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|N||4|W}} Tọa độ: Thiếu kinh độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
Tọa độ: Thiếu kinh độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|3|N||5|6|W}} Tọa độ: Thiếu kinh độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
Tọa độ: Thiếu kinh độ
Đã đưa tham số không hợp lệ vào hàm {{#coordinates:}}
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|57|18|22|N|4|27|32|W}} 57°18′22″B 4°27′32″T / 57,30611°B 4,45889°T / 57.30611; -4.45889 57°18′22″B 4°27′32″T / 57.30611°B 4.45889°T / 57.30611; -4.45889
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|44.112|N|87.913|W}} 44°06′43″B 87°54′47″T / 44,112°B 87,913°T / 44.112; -87.913 44°06′43″B 87°54′47″T / 44.112°B 87.913°T / 44.112; -87.913
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|44.112|-87.913}} 44°06′43″B 87°54′47″T / 44,112°B 87,913°T / 44.112; -87.913 44°06′43″B 87°54′47″T / 44.112°B 87.913°T / 44.112; -87.913
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|44.117|-87.913|dim:30_region:US-WI_type:landmark|name=Klann Road}} 44°07′01″B 87°54′47″T / 44,117°B 87,913°T / 44.117; -87.913 (Klann Road) 44°07′01″B 87°54′47″T / 44.117°B 87.913°T / 44.117; -87.913 (Klann Road)
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|10.2|-20.3|display=inline}} 10°12′B 20°18′T / 10,2°B 20,3°T / 10.2; -20.3 10°12′B 20°18′T / 10.2°B 20.3°T / 10.2; -20.3
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|10.2|-20.3}} 10°12′B 20°18′T / 10,2°B 20,3°T / 10.2; -20.3 10°12′B 20°18′T / 10.2°B 20.3°T / 10.2; -20.3
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|44.4|-111.1|type:city_region:US}} 44°24′B 111°06′T / 44,4°B 111,1°T / 44.4; -111.1 44°24′B 111°06′T / 44.4°B 111.1°T / 44.4; -111.1
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|51.01234|-1.56789|type:landmark_region:GB}} 51°00′44″B 1°34′04″T / 51,01234°B 1,56789°T / 51.01234; -1.56789 51°00′44″B 1°34′04″T / 51.01234°B 1.56789°T / 51.01234; -1.56789
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-35.5|150.1|type:landmark_region:AU}} 35°30′N 150°06′Đ / 35,5°N 150,1°Đ / -35.5; 150.1 35°30′N 150°06′Đ / 35.5°N 150.1°Đ / -35.5; 150.1
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|12|34|12|N|45|33|45|W}} 12°34′12″B 45°33′45″T / 12,57°B 45,5625°T / 12.57000; -45.56250 12°34′12″B 45°33′45″T / 12.57000°B 45.56250°T / 12.57000; -45.56250
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|43.651234|-79.383333}} 43°39′04″B 79°23′00″T / 43,651234°B 79,383333°T / 43.651234; -79.383333 43°39′04″B 79°23′00″T / 43.651234°B 79.383333°T / 43.651234; -79.383333
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|43.65|-79.38}} 43°39′B 79°23′T / 43,65°B 79,38°T / 43.65; -79.38 43°39′B 79°23′T / 43.65°B 79.38°T / 43.65; -79.38
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|43.6500|-79.3800}} 43°39′00″B 79°22′48″T / 43,65°B 79,38°T / 43.6500; -79.3800 43°39′00″B 79°22′48″T / 43.6500°B 79.3800°T / 43.6500; -79.3800
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|43.651234|N|79.383333|W}} 43°39′04″B 79°23′00″T / 43,651234°B 79,383333°T / 43.651234; -79.383333 43°39′04″B 79°23′00″T / 43.651234°B 79.383333°T / 43.651234; -79.383333
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|43|29|N|79|23|W}} 43°29′B 79°23′T / 43,483°B 79,383°T / 43.483; -79.383 43°29′B 79°23′T / 43.483°B 79.383°T / 43.483; -79.383
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|43|29|4|N|79|23|0|W}} 43°29′4″B 79°23′0″T / 43,48444°B 79,38333°T / 43.48444; -79.38333 43°29′4″B 79°23′0″T / 43.48444°B 79.38333°T / 43.48444; -79.38333
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|43|29|4.5|N|79|23|0.5|W}} 43°29′4,5″B 79°23′0,5″T / 43,48333°B 79,38333°T / 43.48333; -79.38333 43°29′4,5″B 79°23′0,5″T / 43.48333°B 79.38333°T / 43.48333; -79.38333
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|55.752222|N|37.615556|E}} 55°45′08″B 37°36′56″Đ / 55,752222°B 37,615556°Đ / 55.752222; 37.615556 55°45′08″B 37°36′56″Đ / 55.752222°B 37.615556°Đ / 55.752222; 37.615556
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|55.752222|N|37.615556|E|format=dms}} 55°45′08″B 37°36′56″Đ / 55,752222°B 37,615556°Đ / 55.752222; 37.615556 55°45′08″B 37°36′56″Đ / 55.752222°B 37.615556°Đ / 55.752222; 37.615556
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|39.098095|-94.587307|format=dms}} 39°05′53″B 94°35′14″T / 39,098095°B 94,587307°T / 39.098095; -94.587307 39°05′53″B 94°35′14″T / 39.098095°B 94.587307°T / 39.098095; -94.587307
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|55.752222|N|37.615556|E|format=dec|name=Moskva}} 55°45′08″B 37°36′56″Đ / 55,752222°B 37,615556°Đ / 55.752222; 37.615556 (Moskva) 55°45′08″B 37°36′56″Đ / 55.752222°B 37.615556°Đ / 55.752222; 37.615556 (Moskva)
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|33|55|S|18|25|E}} 33°55′N 18°25′Đ / 33,917°N 18,417°Đ / -33.917; 18.417 33°55′N 18°25′Đ / 33.917°N 18.417°Đ / -33.917; 18.417
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|35|00|N|105|00|E}} 35°00′B 105°00′Đ / 35°B 105°Đ / 35.000; 105.000 35°00′B 105°00′Đ / 35.000°B 105.000°Đ / 35.000; 105.000
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|22|54|30|S|43|14|37|W}} 22°54′30″N 43°14′37″T / 22,90833°N 43,24361°T / -22.90833; -43.24361 22°54′30″N 43°14′37″T / 22.90833°N 43.24361°T / -22.90833; -43.24361
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|22|S|43|W}} 22°N 43°T / 22°N 43°T / -22; -43 22°N 43°T / 22°N 43°T / -22; -43
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|52|28|59|N|1|53|37|W|display=inline,title|region:GB_type:city}} 52°28′59″B 1°53′37″T / 52,48306°B 1,89361°T / 52.48306; -1.89361Tọa độ: 52°28′59″B 1°53′37″T / 52,48306°B 1,89361°T / 52.48306; -1.89361 52°28′59″B 1°53′37″T / 52.48306°B 1.89361°T / 52.48306; -1.89361Tọa độ: 52°28′59″B 1°53′37″T / 52.48306°B 1.89361°T / 52.48306; -1.89361
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|46|43|N|7|58|E|type:mountain}} 46°43′B 7°58′Đ / 46,717°B 7,967°Đ / 46.717; 7.967 46°43′B 7°58′Đ / 46.717°B 7.967°Đ / 46.717; 7.967
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|51.500611|N|0.124611|W|scale:1000}} 51°30′02″B 0°07′29″T / 51,500611°B 0,124611°T / 51.500611; -0.124611 51°30′02″B 0°07′29″T / 51.500611°B 0.124611°T / 51.500611; -0.124611
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|51.500611|N|0.124611|W|scale:10000}} 51°30′02″B 0°07′29″T / 51,500611°B 0,124611°T / 51.500611; -0.124611 51°30′02″B 0°07′29″T / 51.500611°B 0.124611°T / 51.500611; -0.124611
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|51.500611|N|0.124611|W|scale:100000}} 51°30′02″B 0°07′29″T / 51,500611°B 0,124611°T / 51.500611; -0.124611 51°30′02″B 0°07′29″T / 51.500611°B 0.124611°T / 51.500611; -0.124611
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|51.500611|N|0.124611|W|scale:1000000}} 51°30′02″B 0°07′29″T / 51,500611°B 0,124611°T / 51.500611; -0.124611 51°30′02″B 0°07′29″T / 51.500611°B 0.124611°T / 51.500611; -0.124611
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|0|N|90|W|dim:10000000}} 0°B 90°T / 0°B 90°T / 0; -90 0°B 90°T / 0°B 90°T / 0; -90
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|40.5|-82.5|dim:400000}} 40°30′B 82°30′T / 40,5°B 82,5°T / 40.5; -82.5 40°30′B 82°30′T / 40.5°B 82.5°T / 40.5; -82.5
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|51.033|13.73|dim:20000}} 51°01′59″B 13°43′48″Đ / 51,033°B 13,73°Đ / 51.033; 13.73 51°01′59″B 13°43′48″Đ / 51.033°B 13.73°Đ / 51.033; 13.73
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|40.6892|-74.0445|dim:100}} 40°41′21″B 74°02′40″T / 40,6892°B 74,0445°T / 40.6892; -74.0445 40°41′21″B 74°02′40″T / 40.6892°B 74.0445°T / 40.6892; -74.0445
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|45.516194|-122.673226|dim:0.6}} 45°30′58″B 122°40′24″T / 45,516194°B 122,673226°T / 45.516194; -122.673226 45°30′58″B 122°40′24″T / 45.516194°B 122.673226°T / 45.516194; -122.673226
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|46.9524|N|7.4396|E|region:CH}} 46°57′09″B 7°26′23″Đ / 46,9524°B 7,4396°Đ / 46.9524; 7.4396 46°57′09″B 7°26′23″Đ / 46.9524°B 7.4396°Đ / 46.9524; 7.4396
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|52.5164|N|13.3775|E|region:DE-BE}} 52°30′59″B 13°22′39″Đ / 52,5164°B 13,3775°Đ / 52.5164; 13.3775 52°30′59″B 13°22′39″Đ / 52.5164°B 13.3775°Đ / 52.5164; 13.3775
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|0|40|26.69|N|23|28|22.69|E|globe:moon}} 0°40′26,69″B 23°28′22,69″Đ / 0,66667°B 23,46667°Đ / 0.66667; 23.46667 0°40′26,69″B 23°28′22,69″Đ / 0.66667°B 23.46667°Đ / 0.66667; 23.46667
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|48.269|N|225.990|W|globe:mars}} 48°16′08″B 225°59′24″T / 48,269°B 225,99°T / 48.269; -225.990 48°16′08″B 225°59′24″T / 48.269°B 225.990°T / 48.269; -225.990
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|7.5|S|303|E|globe:venus}} 7°30′N 303°00′Đ / 7,5°N 303°Đ / -7.5; 303 7°30′N 303°00′Đ / 7.5°N 303°Đ / -7.5; 303
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|8|N|190.5|W|globe:mercury}} 8°00′B 190°30′T / 8°B 190,5°T / 8; -190.5 8°00′B 190°30′T / 8°B 190.5°T / 8; -190.5
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|52.5164|N|13.3775|E|region:DE-BE}} 52°30′59″B 13°22′39″Đ / 52,5164°B 13,3775°Đ / 52.5164; 13.3775 52°30′59″B 13°22′39″Đ / 52.5164°B 13.3775°Đ / 52.5164; 13.3775
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|20.4|S|20.4|W|name=Test case SW-1a: 20.4d S 20.4d W (-20.4, -20.4)}} 20°24′N 20°24′T / 20,4°N 20,4°T / -20.4; -20.4 (Test case SW-1a: 20.4d S 20.4d W (-20.4, -20.4)) 20°24′N 20°24′T / 20.4°N 20.4°T / -20.4; -20.4 (Test case SW-1a: 20.4d S 20.4d W (-20.4, -20.4))
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|-20.4|-20.4|name=Test case SW-1c: -20.4d -20.4d (-20.4, -20.4)}} 20°24′N 20°24′T / 20,4°N 20,4°T / -20.4; -20.4 (Test case SW-1c: -20.4d -20.4d (-20.4, -20.4)) 20°24′N 20°24′T / 20.4°N 20.4°T / -20.4; -20.4 (Test case SW-1c: -20.4d -20.4d (-20.4, -20.4))
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|20|20|S|20|20|W|name=Test case SW-2a: 20d 20m S 20d 20m W (-20.3333, -20.3333)}} 20°20′N 20°20′T / 20,333°N 20,333°T / -20.333; -20.333 (Test case SW-2a: 20d 20m S 20d 20m W (-20.3333, -20.3333)) 20°20′N 20°20′T / 20.333°N 20.333°T / -20.333; -20.333 (Test case SW-2a: 20d 20m S 20d 20m W (-20.3333, -20.3333))
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|20|20|20|S|20|20|20|W|name=Test case SW-3a: 20d 20m 20s S 20d 20m 20s W (-20.33889, -20.33889)}} 20°20′20″N 20°20′20″T / 20,33889°N 20,33889°T / -20.33889; -20.33889 (Test case SW-3a: 20d 20m 20s S 20d 20m 20s W (-20.33889, -20.33889)) 20°20′20″N 20°20′20″T / 20.33889°N 20.33889°T / -20.33889; -20.33889 (Test case SW-3a: 20d 20m 20s S 20d 20m 20s W (-20.33889, -20.33889))
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|20.4|N|20.4|E|name=Test case NE-1a: 20.4d N 20.4d E (20.4, 20.4)}} 20°24′B 20°24′Đ / 20,4°B 20,4°Đ / 20.4; 20.4 (Test case NE-1a: 20.4d N 20.4d E (20.4, 20.4)) 20°24′B 20°24′Đ / 20.4°B 20.4°Đ / 20.4; 20.4 (Test case NE-1a: 20.4d N 20.4d E (20.4, 20.4))
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|20.4|20.4|name=Test case NE-1c: 20.4d 20.4d (20.4, 20.4) (rev.1)}} 20°24′B 20°24′Đ / 20,4°B 20,4°Đ / 20.4; 20.4 (Test case NE-1c: 20.4d 20.4d (20.4, 20.4) (rev.1)) 20°24′B 20°24′Đ / 20.4°B 20.4°Đ / 20.4; 20.4 (Test case NE-1c: 20.4d 20.4d (20.4, 20.4) (rev.1))
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|20|20|N|20|20|E|name=Test case NE-2a: 20d 20m N 20d 20m E (20.3333, 20.3333)}} 20°20′B 20°20′Đ / 20,333°B 20,333°Đ / 20.333; 20.333 (Test case NE-2a: 20d 20m N 20d 20m E (20.3333, 20.3333)) 20°20′B 20°20′Đ / 20.333°B 20.333°Đ / 20.333; 20.333 (Test case NE-2a: 20d 20m N 20d 20m E (20.3333, 20.3333))
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|20|20|20|N|20|20|20|E|name=Test case NE-3a: 20d 20m 20s N 20d 20m 20s E (20.33889, 20.33889) (rev.1)}} 20°20′20″B 20°20′20″Đ / 20,33889°B 20,33889°Đ / 20.33889; 20.33889 (Test case NE-3a: 20d 20m 20s N 20d 20m 20s E (20.33889, 20.33889) (rev.1)) 20°20′20″B 20°20′20″Đ / 20.33889°B 20.33889°Đ / 20.33889; 20.33889 (Test case NE-3a: 20d 20m 20s N 20d 20m 20s E (20.33889, 20.33889) (rev.1))
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|dim=10000|name=Test case dim= dec}} 1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case dim= dec) Tọa độ: Tham số: “dim=” cần phải là “dim:”
1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case dim= dec) Tọa độ: Tham số: "dim=" cần phải là "dim:"
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|globe=moon|name=Test case globe= dec}} 1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case globe= dec) Tọa độ: Tham số: “globe=” cần phải là “globe:”
1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case globe= dec) Tọa độ: Tham số: "globe=" cần phải là "globe:"
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|region=CA-QC|name=Test case region= dec}} 1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case region= dec) Tọa độ: Tham số: “region=” cần phải là “region:”
1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case region= dec) Tọa độ: Tham số: "region=" cần phải là "region:"
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|scale=100000|name=Test case scale= dec}} 1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case scale= dec) Tọa độ: Tham số: “scale=” cần phải là “scale:”
1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case scale= dec) Tọa độ: Tham số: "scale=" cần phải là "scale:"
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|source=gnis|name=Test case source= dec}} 1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case source= dec) Tọa độ: Tham số: “source=” cần phải là “source:”
1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case source= dec) Tọa độ: Tham số: "source=" cần phải là "source:"
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|type=city|name=Test case type= dec}} 1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case type= dec) Tọa độ: Tham số: “type=” cần phải là “type:”
1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case type= dec) Tọa độ: Tham số: "type=" cần phải là "type:"
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|S|2|W|type:city|region:XZ|name=Test case extra d}} 1°N 2°T / 1°N 2°T / -1; -2 (Test case extra d) Tọa độ: Tham số dư
1°N 2°T / 1°N 2°T / -1; -2 (Test case extra d) Tọa độ: Tham số dư
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|S|3|4|W|type:city|region:XZ|name=Test case extra dm}} 1°2′N 3°4′T / 1,033°N 3,067°T / -1.033; -3.067 (Test case extra dm) Tọa độ: Tham số dư
1°2′N 3°4′T / 1.033°N 3.067°T / -1.033; -3.067 (Test case extra dm) Tọa độ: Tham số dư
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|3|S|3|4|5|W|type:city|region:XZ|name=Test case extra dms}} 1°2′3″N 3°4′5″T / 1,03417°N 3,06806°T / -1.03417; -3.06806 (Test case extra dms) Tọa độ: Tham số dư
1°2′3″N 3°4′5″T / 1.03417°N 3.06806°T / -1.03417; -3.06806 (Test case extra dms) Tọa độ: Tham số dư
Có  {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|3|4}} Tọa độ: Định dạng đối số không rõ
Tọa độ: Định dạng đối số không rõ
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|3|E|4|5|6|N}} 4°5′6″B 1°2′3″Đ / 4,085°B 1,03417°Đ / 4.08500; 1.03417 4°5′6″B 1°2′3″Đ / 4.08500°B 1.03417°Đ / 4.08500; 1.03417
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|E|3|4|N}} 3°4′B 1°2′Đ / 3,067°B 1,033°Đ / 3.067; 1.033 3°4′B 1°2′Đ / 3.067°B 1.033°Đ / 3.067; 1.033
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1||N|3||E|name=Test case DM blank M}} 1°B 3°Đ / 1°B 3°Đ / 1; 3 (Test case DM blank M) 1°B 3°Đ / 1°B 3°Đ / 1; 3 (Test case DM blank M)
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2||N|5|6||E|name=Test case DMS blank S}} 1°2′B 5°6′Đ / 1,033°B 5,1°Đ / 1.033; 5.100 (Test case DMS blank S) 1°2′B 5°6′Đ / 1.033°B 5.100°Đ / 1.033; 5.100 (Test case DMS blank S)
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|||N|5|||E|name=Test case DMS blank M and S}} 1°B 5°Đ / 1°B 5°Đ / 1; 5 (Test case DMS blank M and S) 1°B 5°Đ / 1°B 5°Đ / 1; 5 (Test case DMS blank M and S)
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|1|2|dispenser=|name=Test case DMS blank M and S}} 1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case DMS blank M and S) 1°B 2°Đ / 1°B 2°Đ / 1; 2 (Test case DMS blank M and S)
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord| 51 | 02 | 21 |N| 116 | 26 | 34 |W|name=Test case extra blanks}} 51°02′21″B 116°26′34″T / 51,03917°B 116,44278°T / 51.03917; -116.44278 (Test case extra blanks) 51°02′21″B 116°26′34″T / 51.03917°B 116.44278°T / 51.03917; -116.44278 (Test case extra blanks)
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|0|0|N|0|0|E}} 0°0′B 0°0′Đ / 0°B 0°Đ / 0.000; 0.000 0°0′B 0°0′Đ / 0.000°B 0.000°Đ / 0.000; 0.000
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|0|0|0|N|0|0|0|E}} 0°0′0″B 0°0′0″Đ / 0°B 0°Đ / 0.00000; 0.00000 0°0′0″B 0°0′0″Đ / 0.00000°B 0.00000°Đ / 0.00000; 0.00000
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|0|0|N|180|0|E}} 0°0′B 180°0′Đ / 0°B 180°Đ / 0.000; 180.000 0°0′B 180°0′Đ / 0.000°B 180.000°Đ / 0.000; 180.000
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|0|0|0|N|180|0|0|E}} 0°0′0″B 180°0′0″Đ / 0°B 180°Đ / 0.00000; 180.00000 0°0′0″B 180°0′0″Đ / 0.00000°B 180.00000°Đ / 0.00000; 180.00000
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|0|59|N|179|59|W}} 0°59′B 179°59′T / 0,983°B 179,983°T / 0.983; -179.983 0°59′B 179°59′T / 0.983°B 179.983°T / 0.983; -179.983
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|0|59|59|S|179|59|59|W}} 0°59′59″N 179°59′59″T / 0,99972°N 179,99972°T / -0.99972; -179.99972 0°59′59″N 179°59′59″T / 0.99972°N 179.99972°T / -0.99972; -179.99972
KhôngN {{#gọi:Coordinates/sandbox|coord|44.112|N|.913|W}} 44°06′43″B 0°54′47″T / 44,112°B 0,913°T / 44.112; -.913 44°06′43″B 0°54′47″T / 44.112°B .913°T / 44.112; -.913


Quay lại trang “Coordinates/testcases”.