Thêm đề tài
This is the user talk page of Meta:User talk:とある白い猫

Thảo luận Thành viên:とある白い猫/vi

PostsSửa đổi

Re: Username rename requestSửa đổi

I've renamed your account, as requested. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 18:04, ngày 12 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Re: Bot flag request for Thành viên:Máy tính2Sửa đổi

I've also renamed your bot and moved its flag request to Wikipedia:Robot/Xin phép. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 18:11, ngày 12 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Re: Máy tính → タチコマ robotSửa đổi

I've renamed the account. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:25, ngày 12 tháng 7 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Re: Username rename request: White Cat -> とある白い猫Sửa đổi

 YDone – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 22:15, ngày 19 tháng 2 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]