Bạn làm ơn đừng có tạo Thể loại:Nam chính khách XYZ giùm mình. Nó không cần thiết đâu bạn vì đa số chính khách hiện nay là nam rồi.Hugopako (thảo luận) 08:23, ngày 8 tháng 2 năm 2017 (UTC)